LLIÇÓ 0 MATEMÀTIQUES (català, español, Français, English)

Aquesta és una mostra dels CURSOS CURTS de matemàtiques

 

Ponderació

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 3 de juny de 2019

 

Feu la mitjana ponderada de l’índex de desenvolupament humà dels països africans mediterranis

 

Ponderar al Diccionari normatiu valencià vol dir atribuir un pes (a un element d’un conjunt) a fi d’obtenir la mitjana ponderada

 

Marroc 35330305 0,667 23565313,44
Algèria 42200000 0,754 31818800,00
Tunísia 11725253 0,735 8618060,955
Líbia 5670688 0,706 4003505,728
Egipte 98771387 0,696 68744885,35
 Total 193697633 0,706 136750565,5

 

La mitjana ponderada de l’idh als països mediterranis de l’Àfrica és 0,706

 

 

Conversió

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 3 de juny de 2019

 

Conversió és segons el Diccionari normatiu valencià és acció i efecte de convertir: transformar o fer tornar diferent

En disciplines científiques s’utilitzen els factors de conversió per facilitar càlculs

 

Per exemple, dades de patates:

 

2€/kg

50 kg

= 50 kg * 2€/kg =100€

 

Ho podeu utilitzar en qualsevol tipus de càlcul. Sempre manen les unitats. Fixeu-vos que els kg s’anul·len entre si

 

Imagineu que el venedor del mercat puja el preu un 50%:

Preu de cost: 150€

 

= 50 kg * 2€/kg * 150€ / 100€ = 150€

 

 

Iteració

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 3 de juny de 2019

 

Iteració és l’acció i efecte d’iterar segons el Diccionari normatiu valencià. Iterar és repetir. En matemàtiques és una tècnica que s’empra quan la solució és molt difícil mitjançant càlcul numèric

 

x = 1 / (x+1)

Provem x = 1, el resultat és 1/2

Entrem 1/2, el resultat és x = 1/3

Entrem 1/3, el resultat és 0,75

Entrem 3/4, el resultat és 0,57

Entrem 0,57, el resultat és 0,64

Iterant fins el final, x = 0,618

 

 

LECCIÓN 0

 

Esta es una muestra de los CURSOS CORTOS de matemáticas

 

 

ponderación

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRC – Las Cortes – 3 de junio de 2019

 

Haga la media ponderada del índice de desarrollo humano de los países africanos mediterráneos

 

Ponderar el Diccionario normativo valenciano significa atribuir un peso (a un elemento de un conjunto) a fin de obtener la media ponderada

 

Marruecos    35.330.305    0,667| 23.565.313,44

Argelia          42.200.000    0.754| 31.818.800,00

Túnez          11.725.253      0,735|    8.618.060,955

Libia              5.670.688      0.706 |   4.003.505,728

Egipto        98.771.387    0.696 |   68.744.885,35

Total        193.697.633    0.706 | 136.750.565,5

 

La media ponderada del idh los países mediterráneos de África es 0,706

 

 

 

Conversión

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRC – Las Cortes – 3 de junio de 2019

 

Conversión es según el Diccionario normativo valenciano es acción y efecto de convertir: transformar o hacer volver diferente

En disciplinas científicas se utilizan los factores de conversión para facilitar cálculos

 

Por ejemplo, datos de patatas:

 

2 € / kg

50 kg

= 50 kg * 2 € / kg = 100 €

 

Lo puede usar en cualquier tipo de cálculo. Siempre mandan las unidades. Fíjese que los kg anulan entre sí

 

Imagínese que el vendedor del mercado sube el precio un 50%:

 

Precio de coste: 150 €

 

= 50 kg * 2 € / kg * 150 € / 100 € = 150 €

 

 

 

Iteración

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRC – Las Cortes – 3 de junio de 2019

 

Iteración es la acción y efecto de iterar según el Diccionario normativo valenciano. Iterar es repetir. En matemáticas es una técnica que se emplea cuando la solución es muy difícil mediante cálculo numérico

 

x = 1 / (x + 1)

Probamos x = 1, el resultado es 1/2

Entramos 1/2, el resultado es x = 1/3

Entramos 1/3, el resultado es 0,75

Entramos 3/4, el resultado es 0,57

Entramos 0,57, el resultado es 0,64

Iterando hasta el final, x = 0,618

 

 

 

LEÇON 0

 

Ceci est un échantillon de SHORT COURSES de matemathiques

 

Pondération

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 3 juin 2019

 

Faire la moyenne pondérée de l’indice de développement humain des pays africains de la Méditerranée

 

S’interroger sur le Dictionnaire normatif valencien signifie attribuer un poids (à un élément d’un ensemble) afin d’obtenir la moyenne pondérée

 

Maroc      35330305    0.667 | 23.565.313,44

Algérie    42200000    0.754 |   31.818.800,00

Tunisie  11725253    0,735 |   8.618.060,955

Libye      5670688        0,706 |    4. 003.505,728

Egypte  98771387      0,696 |     6.8744.885,35

Total  193697633      0,706 | 136.750.565,5

 

La moyenne pondérée du idh dans les pays méditerranéens d’Afrique est de 0,706.

 

 

Conversion

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 3 juin 2019

 

La conversion est conforme au dictionnaire valencien. Elle est une action et un effet de la conversion: transformer ou effectuer un retour différent.

 

Dans les disciplines scientifiques, les facteurs de conversion sont utilisés pour faciliter les calculs

 

Par exemple, données de pomme de terre:

 

2 € / kg

50 kg

= 50 kg * 2 € / kg = 100 €

 

Vous pouvez l’utiliser dans n’importe quel type de calcul. Ils envoient toujours les unités. Notez que les kg sont annulés

 

Imaginez que le vendeur sur le marché augmente le prix de 50%:

 

Prix de revient: 150 €

 

= 50 kg * 2 € / kg * 150 € / 100 € = 150 €

 

 

Itération

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 3 juin 2019

 

L’itération est l’action et l’effet d’itération selon le dictionnaire normatif valencien. Itérer est à répéter. En mathématiques, il s’agit d’une technique utilisée lorsque la solution est très difficile au moyen de calculs numériques

 

x = 1 / (x + 1)

Prouvons x = 1, le résultat est 1/2

On entre 1/2, le résultat est x = 1/3

Entrez 1/3, le résultat est 0,75

Nous entrons 3/4, le résultat est 0.57

Entrez 0.57, le résultat est 0.64

Itérant jusqu’à la fin, x = 0.618

 

 

LESSON 0

 

This is a sample of the maths SHORT COURSES de matemáticas

 

Weighting

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – June 3, 2019

 

Make the weighted average of the human development index of African countries from the Mediterranean

 

Pondering, the Valencian normative dictionary, means attributing a weight (to an element of a set) in order to obtain the weighted average

 

Morocco  35,330,305 0.667 | 23,565,313.44

Algeria      42,200,000 0.754 | 31,818,800.00

Tunisia      11,725,253 0.735 | 86,180,60,955

Libya            5,670,688 0.706 |     4,003,505,728

Egypt        98,771,387 0.696 |   68,744,885.35

Total      193,697,633 0.706 | 136,750,565.5

 

The weighted average of idh in the Mediterranean countries of Africa is 0.706

 

 

Conversion

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – June 3, 2019

 

Conversion is according to the Valencian Dictionary is an action and effect of converting: transforming or making a different return

 

In scientific disciplines, the conversion factors are used to facilitate calculations

 

For example, potato data:

 

€ 2 / kg

50 kg

= 50 kg * 2 € / kg = € 100

 

You can use it in any type of calculation. They always send the units. Note that the kg are annulled

 

Imagine that the market seller raises the price by 50%:

 

Cost price: € 150

 

= 50 kg * 2 € / kg * 150 € / 100 € = 150 €

 

 

Iteration

 

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – June 3, 2019

 

Iteration is the action and effect of iterating according to the Valencian normative dictionary. Iterate is to repeat. In mathematics it is a technique that is used when the solution is very difficult by means of numerical calculation

 

x = 1 / (x + 1)

Let’s prove x = 1, the result is 1/2

We enter 1/2, the result is x = 1/3

Enter 1/3, the result is 0.75

We enter 3/4, the result is 0.57

Enter 0.57, the result is 0.64

Itering to the end, x = 0.618