Mares i pares

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 26 d’octubre de 2020

Sota el meu punt de vista, no hi ha major entelèquia que voler trobar diferències entre dona i home. Dona i home els trobem al Diccionari normatiu valencià: dona, persona del sexe femení, especialment quan ha arribat a l’edat de la pubertat, i més especialment quan es troba en l’edat madura, i home, persona de sexe masculí que manifesta un comportament o unes qualitats considerades tradicionalment específiques del seu sexe

La diferència és en el sexe: condició orgànica, masculina o femenina, dels animals i les plantes. La sexualitat és l’expressió d’un dels 8 sistemes corporals de les persones. Aquests dos sistemes corporals hi són per a la reproducció de dones i homes. Vist d’aquesta manera podem dir que aquests dos individus formen un únic sistema

Matrimoni vol dir literalment enn llatí “coses de la mare”, i patrimoni “coses del pare”. Les coses de la mare ho són tot per a lamília: el pare, els fills, i la llar. Com es pot veure, les coses del pare són més aviat esotèriques. El pare ha de protegir la mare i els fills, ha de procurar que la seva família no li falti de res. Aquesta és la soledat de mare i pare si entre ells no hi ha un vincle espiritual

La gran feina de sant Josep il·lustra d’una forma pregona l’existència d’aquest vincle espiritual amb Maria Verge i amb llur fill Jesús. Recordeu que sant Josep va ensenyar Jesús el seu ofici de fuster

Aquest model es multiplica arreu del món, amb l’existència de parelles homosexuals i solters que sempre troben la seva manera d’assolir la felicitat espiritual

Arreu del món, aquest esquema existeix com ara també a tot l’Àfrica. Hi ha dones africanes que fa anys que manifesten  que el progrés dels seus pobles anirà acompanyat per l’empenta de les dones africanes