LLIÇÓ 0 QUÍMICA (català, español, Français. English)

Aquesta és una mostra dels CURSOS CURTS de química

 

El Sistema internacional d’unitats es un conjunt d’unitats de mesura consistent, normalitzat i uniforme. Les unitats bàsiques de les qual es deriva la resta són:

 

 • metre (m)
 • kilogram (kg)
 • segon (s)
 • ampere (A)
 • kelvin (K)
 • candel·la (cd)
 • mol (mol)

 

El mol és la unitat relativa a la quantitat de substància. El mol equival a NA partícules on NA = 6,02214076·1023 mol-1

 

La constant d’Avogadro es pot aplicar a qualsevol entitat elemental: àtoms, molècules, ions, electrons, protons, neutrons, altres partícules, grups d’àtoms, etc.

 

Correspon al nombre d’àtoms o molècules necessari per aplegar una massa o quantitat de matèria equivalent a la massa atòmica relativa o molecular en grams d’aquest material. Per exemple, la massa atòmica relativa del ferro és 55,847; per tant, NA àtoms de ferro tenen una massa de 55,847 grams

 

Les unitats més freqüents a química són mol/L, g/L o el %

 

La química és una de les úniques 5 ciències experimentals i matemàtiques: física, química, biologia, geologia, i matemàtiques

 

El procés intrínsec de la química és la reacció tot i que en considera d’altres també propis de la física. La química té una forta influència en processos tecnològics i socials

 

Una reacció química, també anomenada canvi químic o fenomen químic, és tot procés termodinàmic en el qual dos o més substàncies (anomenades reactants o reactius), es transformen, canviant la seva estructura molecular i els seus enllaços, en altres substàncies anomenades productes. Els reactants poden ser elements o compostos.

 

A la representació simbòlica de cadascuna de les reaccions se li denomina equació química, com ara la precipitació del CaSO4 (sulfat de calci)

 

Ca2+(aq) + SO42- (aq) = CaSO4(s)

 

[aq (aquós) i s (sòlid)]

 

 

ENTALPIA

 

Entalpia és una magnitud termodinàmica, simbolitzada amb la lletra H majúscula, definida com el flux d’energia tèrmica en els processos químics efectuats a pressió constant quan l’únic treball és de pressió-volum, això és la quantitat d’energia que un sistema intercanvia amb el seu entorn

 

Segons el Diccionari normatiu valencià, la termodinàmica és la part de la física que tracta de les relacions entre els fenòmens calòrics i les altres formes d’energia

 

L’entalpia és una funció d’estat de la termodinàmica on la variació permet expressar la quantitat de calor posada en joc durant una transformació a pressió constant en un sistema termodinàmic, tenint present que tot objecte conegut es pot entendre com un sistema termodinàmic

 

Es tracta d’una transformació en el curs de la qual es pot rebre o aportar energia com la utilitzada per a un treball mecànic). En aquest sentit l’entalpia és numèricament igual a la calor intercanviada amb l’ambient exterior al sistema en qüestió

 

Dins el Sistema Internacional d’Unitats, l’entalpia es mesura habitualment en Joule que, en principi, es va introduir com a unitat de treball. El cas més típic d’entalpia és l’anomenada entalpia termodinàmica

 

L’entalpia (simbolitzada generalment de H, també anomenada contingut de calor, i calculada en juliols en el sistema internacional d’unitats o també en kcal o, si no, dins el sistema anglosaxó: BTU), és una funció d’estat extensiva, que es defineix com la transformada de Legendre de l’energia interna respecte al volum.

 

Per a una reacció exotèrmica a pressió constant, la variació d’entalpia del sistema és igual a l’energia alliberada en la reacció, incloent l’energia conservada pel sistema i la que es perd a través de l’expansió contra l’entorn (és a dir que quan la reacció és exotèrmica la variació d’entalpia del sistema és negativa). Anàlogament, per a una reacció endotèrmica, la variació d’entalpia del sistema és igual a l’energia absorbida durant la reacció, incloent l’energia perduda pel sistema i la guanyada a través de l’expansió contra l’entorn (en les reaccions endotèrmiques el canvi d’entalpia és positiu per al sistema, perquè guanya calor).

 

L’entalpia total d’un sistema no pot ser mesurada directament; en canvi, la variació d’entalpia d’un sistema sí que pot ser mesurada.

 

ΔH = H (final) – H (inicial)

 

La major utilitat de l’entalpia s’obté per analitzar reaccions que incrementen el volum del sistema quan la pressió es manté constant per contacte amb l’entorn, provocant que es realitzi un treball mecànic sobre l’entorn i una pèrdua d’energia. I inversament en reaccions que causen una reducció en el volum a causa de que l’entorn realitza un treball sobre el sistema i es produeix un increment en l’energia interna del sistema.

 

ENTROPIA

 

L’entropia (S) és una magnitud física termodinàmica per a un sistema termodinàmic en equilibri. Mesura el nombre de microestats compatibles amb el macroestat d’equilibri, també es pot dir que mesura el grau d’organització del sistema, o que és la raó d’un increment entre energia interna davant d’un increment de temperatura del sistema

 

L’entropia és una funció d’estat de caràcter extensiu i el seu valor, en un sistema aïllat, creix en el transcurs d’un procés que es dóna de forma natural. L’entropia descriu l’irreversibilitat dels sistemes termodinàmics

 

El Diccionari normatiu valencià defineix entropia com una magnitud termodinàmica que mesura la part no utilitzable d’energia continguda en un sistema. Sistema és un conjunt d’elements materials, relacionats entre ells o interdependents, que constituïxen un tot orgànic, subjecte generalment a lleis

 

Quan es planteja la pregunta: «Per què ocorren els successos en la Naturalesa d’una manera determinada i no d’una altra manera?», Es busca una resposta que indiqui quin és el sentit dels successos. Per exemple, si es posen en contacte dos trossos de metall amb diferent temperatura, s’anticipa que finalment el tros calent es refredarà, i el tros fred s’escalfarà, finalitzant en equilibri tèrmic. El procés invers, l’escalfament del tros calent i el refredament del tros fred és molt improbable que es presenti, tot i conservar l’energia. L’univers tendeix a distribuir l’energia uniformement; és a dir, a maximitzar l’entropia. Intuïtivament, l’entropia és una magnitud física que, mitjançant càlcul, permet determinar la part de l’energia per unitat de temperatura que no pot utilitzar-se per produir treball.

 

La funció termodinàmica entropia és central per al segon principi de la termodinàmica. L’entropia pot interpretar-se com una mesura de la distribució aleatòria d’un sistema. Es diu que un sistema altament distribuït a l’atzar té alta entropia. Un sistema en una condició improbable tindrà una tendència natural a reorganitzar a una condició més probable (similar a una distribució a l’atzar), reorganització que donarà com a resultat un augment de l’entropia. L’entropia arribarà a un màxim quan el sistema s’apropi a l’equilibri, i llavors s’assolirà la configuració de major probabilitat.

 

Una magnitud és una funció d’estat, si i només si, el seu canvi de valor entre dos estats és independent del procés seguit per arribar d’un estat a un altre. Aquesta caracterització de funció d’estat és fonamental a l’hora de definir la variació d’entropia.

 

La variació d’entropia ens mostra la variació de l’ordre molecular ocorregut en una reacció química. Si l’increment d’entropia és positiu, els productes presenten un major desordre molecular (major entropia) que els reactius. En canvi, quan l’increment és negatiu, els productes són més ordenats. Hi ha una relació entre l’entropia i l’espontaneïtat d’una reacció química, que ve donada per l’energia de Gibbs.

 

LECCIÓN 0

 

Esta es una muestra de los CURSOS CORTOS de química

 

El Sistema internacional de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme. Las unidades básicas de las que se deriva el resto son:

 

 • metro (m)
 • kilogramo (kg)
 • segundo (s)
 • amperio (A)
 • kelvin (K)
 • Candell (cd)
 • mol (mol)

 

El mol es la unidad relativa a la cantidad de sustancia. El mol equivale a NA partículas donde NA = 6.02214076 · 1023 mol-1

 

La constante de Avogadro se puede aplicar a cualquier entidad elemental: átomos, moléculas, iones, electrones, protones, neutrones, otras partículas, grupos de átomos, etc.

 

Corresponde al número de átomos o moléculas necesario para reunir una masa o cantidad de materia equivalente a la masa atómica relativa o molecular en gramos de este material. Por ejemplo, la masa atómica relativa del hierro es 55,847; por tanto, NA átomos de hierro tienen una masa de 55,847 gramos

 

Las unidades más frecuentes en química son mol / L, g / L o el%

 

La química es una de las únicas 5 ciencias experimentales y matemáticas: física, química, biología, geología, y matemáticas

 

El proceso intrínseco de la química es la reacción aunque en considera otros también propios de la física. La química tiene una fuerte influencia en procesos tecnológicos y sociales

 

Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el que dos o más sustancias (llamadas reactantes o reactivos), se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos.

 

En la representación simbólica de cada una de las reacciones se le denomina ecuación química, como la precipitación del CaSO4 (sulfato de calcio)

 

Ca2 + (aq) + SO42- (aq) = CaSO4 (s)

 

[Aq (acuoso) y s (sólido)]

 

 

ENTALPÍA

 

Entalpía es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H mayúscula, definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es de presión-volumen, esto es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno

 

Según el Diccionario normativo valenciano, la termodinámica es la parte de la física que trata de las relaciones entre los fenómenos calóricos y las otras formas de energía

 

La entalpía es una función de estado de la termodinámica donde la variación permite expresar la cantidad de calor puesta en juego durante una transformación a presión constante en un sistema termodinámico, teniendo presente que todo objeto conocido se puede entender como un sistema termodinámico

 

Se trata de una transformación en el curso de la cual se puede recibir o aportar energía como la utilizada para un trabajo mecánico). En este sentido la entalpía es numéricamente igual al calor intercambiado con el ambiente exterior al sistema en cuestión

 

Dentro del Sistema Internacional de Unidades, la entalpía se mide habitualmente en Joule que, en principio, se introdujo como unidad de trabajo. El caso más típico de entalpía es la llamada entalpía termodinámica

 

La entalpía (simbolizada generalmente de H, también llamada contenido de calor, y calculada en julios en el sistema internacional de unidades o también en kcal o, si no, dentro del sistema anglosajón: BTU), es una función de estado extensiva , que se define como la transformada de Legendre de la energía interna respecto al volumen.

 

Para una reacción exotérmica a presión constante, la variación de entalpía del sistema es igual a la energía liberada en la reacción, incluyendo la energía conservada por el sistema y la que se pierde a través de la expansión contra el entorno ( es decir que cuando la reacción es exotérmica la variación de entalpía del sistema es negativa). Análogamente, para una reacción endotérmica, la variación de entalpía del sistema es igual a la energía absorbida durante la reacción, incluyendo la energía perdida por el sistema y la ganada a través de la expansión contra el entorno (en las reacciones endotérmicas el cambio de entalpía es positivo para el sistema, porque gana calor).

 

La entalpía total de un sistema no puede ser medida directamente; en cambio, la variación de entalpía de un sistema sí puede ser medida.

 

AH = H (final) – H (inicial)

 

La mayor utilidad de la entalpía se obtiene para analizar reacciones que incrementan el volumen del sistema cuando la presión se mantiene constante por contacto con el entorno, provocando que se realice un trabajo mecánico sobre el entorno y una pérdida de energía. Y inversamente en reacciones que causan una reducción en el volumen debido a que el entorno realiza un trabajo sobre el sistema y se produce un incremento en la energía interna del sistema.

 

ENTROPÍA

 

La entropía (S) es una magnitud física termodinámica para un sistema termodinámico en equilibrio. Mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio, también se puede decir que mide el grado de organización del sistema, o que es la razón de un incremento entre energía interna ante un incremento de temperatura del sistema

 

La entropía es una función de estado de carácter extensivo y su valor, en un sistema aislado, crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. La entropía describe la irreversibilidad de los sistemas termodinámicos

 

El Diccionario normativo valenciano define entropía como una magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de energía contenida en un sistema. Sistema es un conjunto de elementos materiales, relacionados entre ellos o interdependientes, que constituyen un todo orgánico, sujeto generalmente a leyes

 

Cuando se plantea la pregunta: «¿Por qué ocurren los sucesos en la Naturaleza de una manera determinada y no de otra manera?”, Se busca una respuesta que indique cuál es el sentido de los sucesos. Por ejemplo, si se ponen en contacto dos trozos de metal con diferente temperatura, se anticipa que finalmente el trozo caliente se enfriará, y el trozo frío se calentará, finalizando en equilibrio térmico. El proceso inverso, el calentamiento del trozo caliente y el enfriamiento del trozo frío es muy improbable que se presente, a pesar de conservar la energía. El universo tiende a distribuir la energía uniformemente; es decir, maximizar la entropía. Intuitivamente, la entropía es una magnitud física que, mediante cálculo, permite determinar la parte de la energía por unidad de temperatura que no puede utilizarse para producir trabajo.

 

La función termodinámica entropía es central para el segundo principio de la termodinámica. La entropía puede interpretarse como una medida de la distribución aleatoria de un sistema. Se dice que un sistema altamente distribuido al azar tiene alta entropía. Un sistema en una condición improbable tendrá una tendencia natural a reorganizar a una condición más probable (similar a una distribución al azar), reorganización que dará como resultado un aumento de la entropía. La entropía alcanzará un máximo cuando el sistema se acerque al equilibrio, y entonces se alcanzará la configuración de mayor probabilidad.

 

Una magnitud es una función de estado, si y sólo si, su cambio de valor entre dos estados es independiente del proceso seguido para llegar de un estado a otro. Esta caracterización de función de estado es fundamental a la hora de definir la variación de entropía.

 

La variación de entropía nos muestra la variación del orden molecular ocurrido en una reacción química. Si el incremento de entropía es positivo, los productos presentan un mayor desorden molecular (mayor entropía) que los reactivos. En cambio, cuando el incremento es negativo, los productos son más ordenados. Hay una relación entre la entropía y la espontaneidad de una reacción química, que viene dada por la energía de Gibbs.

 

 

LEÇON 0

 

Ceci est un échantillon de COURTS COURS de chimie

 

Le système d’unités international est un ensemble d’unités de mesure cohérentes, normalisées et uniformes. Les unités de base dont sont dérivés les autres sont:

 

 • mètre (m)
 • kilogramme (kg)
 • seconde (s)
 • ampère (A)
 • kelvin (K)
 • bougie (cd)
 • mol (mol)

 

Mol est l’unité par rapport à la quantité de substance. Mol équivaut à des particules NA avec NA = 6,02214076,1023 mol-1

 

La constante d’avogadro peut être appliquée à n’importe quelle entité élémentaire: atomes, molécules, ions, électrons, protons, neutrons, autres particules, groupes d’atomes, etc.

 

Il correspond au nombre d’atomes ou de molécules nécessaires pour collecter une masse ou une quantité de matière équivalente à la masse atomique relative ou moléculaire en grammes de ce matériau. Par exemple, la masse atomique relative du fer est de 55 847; Par conséquent, les atomes de fer de NA ont une masse de 55,847 grammes

 

Les unités chimiques les plus fréquentes sont mol / L, g / L ou%

 

La chimie est l’une des cinq sciences expérimentales et mathématiques: physique, chimie, biologie, géologie et mathématiques

 

Le processus intrinsèque de la chimie est la réaction, même s’il considère que les autres sont également des phénomènes de physique. La chimie a une forte influence sur les processus technologiques et sociaux

 

Une réaction chimique, également appelée changement chimique ou phénomène chimique, est un processus thermodynamique dans lequel deux substances ou plus (appelées réactifs ou réactifs) sont transformées, modifiant ainsi leur structure moléculaire et leurs liens en substances appelées produits. Les réactifs peuvent être des éléments ou des composés.

 

La représentation symbolique de chacune des réactions s’appelle une équation chimique, telle que la précipitation de CaSO4 (sulfate de calcium)

 

Ca2 + (aq) + SO42- (aq) = CaSO4 (s)

 

[aq (aqueux) et s (solide)]

 

ENTHALPIE

 

L’enthalpie est une grandeur thermodynamique, symbolisée par la lettre majuscule H, définie comme le flux d’énergie thermique dans les processus chimiques effectués à pression constante lorsque le seul travail est pression-volume, c’est-à-dire la quantité d’énergie qu’un système échanger avec votre environnement

 

Selon le dictionnaire normatif valencien, la thermodynamique est la partie de la physique qui traite des relations entre les phénomènes caloriques et d’autres formes d’énergie.

 

L’enthalpie est une fonction d’état de la thermodynamique dont la variation permet d’exprimer la quantité de chaleur mise en jeu lors d’une transformation constante de la pression dans un système thermodynamique, en tenant compte du fait que tous les objets connus peuvent être compris comme un système thermodynamique.

 

C’est une transformation au cours de laquelle l’énergie peut être reçue ou apportée de la manière utilisée pour le travail mécanique). En ce sens, l’enthalpie est numériquement égale à la chaleur échangée avec l’environnement extérieur du système en question

 

Dans le Système international d’unités, l’enthalpie est généralement mesurée en joules, qui a été en principe introduit en tant qu’unité de travail. Le cas le plus typique d’enthalpie est ce qu’on appelle l’enthalpie thermodynamique

 

L’enthalpie (généralement symbolisée par H, également appelée teneur en chaleur, et calculée en julios dans le système international d’unités ou également en kcal ou, sinon, dans le système anglo-saxon: BTU), est une fonction étatique étendue , qui est définie comme la transformation de Legendre de l’énergie interne par rapport au volume.

 

Pour une réaction exothermique à pression constante, la variation d’enthalpie du système est égale à l’énergie libérée dans la réaction, y compris l’énergie conservée par le système et celle perdue lors de la détente dans l’environnement ( c’est-à-dire que lorsque la réaction est exothermique, la variation d’enthalpie du système est négative). De même, dans le cas d’une réaction endothermique, la variation d’enthalpie du système est égale à l’énergie absorbée au cours de la réaction, y compris l’énergie perdue par le système et celle obtenue par la dilatation dans l’environnement (dans les réactions). Le changement d’enthalpie endothermique est positif pour le système, car il gagne de la chaleur).

 

L’enthalpie totale d’un système ne peut pas être mesurée directement; D’autre part, la variation d’enthalpie d’un système peut être mesurée.

 

ΔH = H (final) – H (initial)

 

L’enthalpie a une plus grande utilité pour analyser les réactions qui augmentent le volume du système lorsque la pression est maintenue constante au contact de l’environnement, entraînant un travail mécanique sur l’environnement et une perte d’énergie. Et inversement dans les réactions qui entraînent une réduction de volume car l’environnement effectue un travail sur le système et il y a une augmentation de l’énergie interne du système.

 

ENTROPIA

 

L’entropie (S) est une grandeur physique thermodynamique pour un système thermodynamique en équilibre. En mesurant le nombre de micro-états compatibles avec le macro-état d’équilibre, on peut également dire qu’il mesure le degré d’organisation du système, ou c’est la raison d’une augmentation entre l’énergie interne en présence d’une augmentation de la température du système

 

L’entropie est fonction de l’état d’une nature étendue et sa valeur, dans un système isolé, croît au cours d’un processus qui se produit naturellement. L’entropie décrit l’irréversibilité des systèmes thermodynamiques

 

Le dictionnaire normatif valencien définit l’entropie comme une grandeur thermodynamique qui mesure la partie non utilisable de l’énergie contenue dans un système. Le système est un ensemble d’éléments matériels, liés entre eux ou interdépendants, qui constituent un tout organique, généralement soumis à des lois.

 

Lorsque la question est posée: “Pourquoi les événements se produisent-ils dans la nature d’une manière et non d’une manière différente?”, Une réponse est recherchée qui indique le sens des événements. Par exemple, si deux pièces métalliques de température différente sont mises en contact, il est prévu que la pièce chaude refroidira et que la pièce froide se réchauffera pour finir dans un équilibre thermique. Le processus inverse, la chaleur de la chaleur et le refroidissement par temps froid sont très improbables, tout en économisant de l’énergie. L’univers tend à répartir l’énergie de manière égale; c’est-à-dire pour maximiser l’entropie. Intuitivement, l’entropie est une grandeur physique qui, par calcul, permet de déterminer la partie de l’énergie par unité de température qui ne peut pas être utilisée pour produire du travail.

 

La fonction thermodynamique de l’entropie est au centre du deuxième principe de la thermodynamique. L’entropie peut être interprétée comme une mesure de la distribution aléatoire d’un système. On dit qu’un système hautement randomisé a une entropie élevée. Un système dans un état improbable aura naturellement tendance à se réorganiser en un état plus probable (semblable à une distribution aléatoire), réorganisation qui entraînera une augmentation de l’entropie. L’entropie atteindra un maximum lorsque le système approchera de la balance, puis la configuration sera atteinte plus vraisemblablement.

 

Une magnitude est une fonction d’état, si et seulement si son changement de valeur entre deux états est indépendant du processus suivi pour passer d’un état à un autre. Cette caractérisation de la fonction d’état est fondamentale pour définir la variation d’entropie.

 

La variation de l’entropie montre la variation de l’ordre moléculaire survenant lors d’une réaction chimique. Si l’augmentation de l’entropie est positive, les produits présentent un désordre moléculaire plus important (plus grande entropie) que les réactifs. Cependant, lorsque l’augmentation est négative, les produits sont mieux commandés. Il existe une relation entre l’entropie et la spontanéité d’une réaction chimique, qui est donnée par l’énergie de Gibbs.

 

 

LESSON 0

 

This is a sample of SHORT COURSES of chemistry

 

The International Unit System is a set of consistent, standardized and uniform measurement units. The basic units from which the rest are derived are:

 

 • meter (m)
 • kilogram (kg)
 • seconds)
 • ampere (A)
 • kelvin (K)
 • candle (cd)
 • mol (mol)

 

Mol is the unit relative to the amount of substance. Mol is equivalent to NA particles where NA = 6,02214076 · 1023 mol-1

 

The avogadro constant can be applied to any elemental entity: atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, other particles, groups of atoms, etc.

 

It corresponds to the number of atoms or molecules necessary to collect a mass or amount of matter equivalent to the relative or molecular atomic mass in grams of this material. For example, the relative atomic mass of iron is 55,847; Therefore, NA iron atoms have a mass of 55.847 grams

 

The most frequent chemical units are mol / L, g / L or%

 

Chemistry is one of only 5 experimental and mathematical sciences: physics, chemistry, biology, geology, and mathematics

 

The intrinsic process of chemistry is the reaction, even though it considers others to be also ones of physics. Chemistry has a strong influence on technological and social processes

 

A chemical reaction, also called a chemical change or chemical phenomenon, is a thermodynamic process in which two or more substances (called reactants or reagents) are transformed, changing their molecular structure and their links into other substances called products. The reactants can be elements or compounds.

 

The symbolic representation of each one of the reactions is called a chemical equation, such as precipitation of CaSO4 (calcium sulphate)

 

Ca2 + (aq) + SO42- (aq) = CaSO4 (s)

 

[aq (aqueous) and s (solid)]

 

ENTHALPY

 

Enthalpy is a thermodynamic magnitude, symbolized by the capital letter H, defined as the flow of thermal energy in the chemical processes carried out under constant pressure when the only work is pressure-volume, that is the amount of energy that a system exchange with your environment

 

According to the Valencian normative dictionary, thermodynamics is the part of physics that deals with the relationships between caloric phenomena and other forms of energy

 

Enthalpy is a state function of thermodynamics where the variation allows to express the amount of heat put into play during a constant pressure transformation in a thermodynamic system, bearing in mind that all known objects can be understood as a thermodynamic system

 

It is a transformation in the course of which energy can be received or contributed as used for mechanical work). In this sense the enthalpy is numerically equal to the heat exchanged with the outer environment of the system in question

 

Within the International System of Units, enthalpy is usually measured in Joule which, in principle, was introduced as a work unit. The most typical case of enthalpy is the so-called thermodynamic enthalpy

 

The enthalpy (generally symbolized by H, also called heat content, and calculated in julios in the international system of units or also in kcal or, if not, within the Anglo-Saxon system: BTU), is an extensive state function , which is defined as Legendre’s transformation of internal energy compared to volume.

 

For a constant pressure exothermic reaction, the enthalpy variation of the system is equal to the energy released in the reaction, including the energy conserved by the system and the one lost through the expansion against the environment ( that is to say that when the reaction is exothermic the enthalpy variation of the system is negative). Similarly, for an endothermic reaction, the enthalpy variation of the system is equal to the energy absorbed during the reaction, including the energy lost by the system and the one gained through the expansion against the environment (in reactions Endothermic change of enthalpy is positive for the system, because it gains heat).

 

The total enthalpy of a system can not be measured directly; On the other hand, the enthalpy variation of a system can be measured.

 

ΔH = H (final) – H (initial)

 

The greater utility of the enthalpy is obtained to analyze reactions that increase the volume of the system when the pressure is maintained constant by contact with the environment, causing mechanical work on the environment and a loss of energy. And inversely in reactions that cause a reduction in volume because the environment performs a work on the system and there is an increase in the internal energy of the system.

 

ENTROPY

 

Entropy (S) is a thermodynamic physical magnitude for a thermodynamic system in equilibrium. Measuring the number of microstates compatible with the equilibrium macro-state, it can also be said that it measures the degree of organization of the system, or that is the reason of an increase between internal energy in the face of an increase in system temperature

 

The entropy is a function of state of an extensive nature and its value, in an isolated system, grows in the course of a process that occurs naturally. The entropy describes the irreversibility of thermodynamic systems

 

The Valencian normative dictionary defines entropy as a thermodynamic magnitude that measures the non-usable part of energy contained in a system. The system is a set of material elements, interrelated or interdependent, which constitute an organic whole, generally subject to laws

 

When the question is asked: “Why do events occur in Nature in a certain way and not in a different way?”, A response is sought that indicates the meaning of events. For example, if two metal pieces with different temperature are put in contact, it is anticipated that the hot piece will cool, and the cold piece will warm, finishing in a thermal equilibrium. The reverse process, warmth of the heat and the cooling of cold weather is very unlikely to be present, while conserving energy. The universe tends to distribute energy evenly; that is, to maximize entropy. Intuitively, entropy is a physical magnitude that, by calculation, allows to determine the part of the energy per unit of temperature that can not be used to produce work.

 

The entropy thermodynamic function is central to the second principle of thermodynamics. Entropy can be interpreted as a measure of the random distribution of a system. It is said that a highly randomized system has high entropy. A system in an improbable condition will have a natural tendency to reorganize to a more probable condition (similar to a random distribution), reorganization that will result in an increase in entropy. The entropy will reach a maximum when the system approaches the balance, and then the configuration will be reached more likely.

 

A magnitude is a state function, if and only if its change of value between two states is independent of the process followed to get from one state to another. This characterization of the state function is fundamental when defining the variation of entropy.

 

The variation of entropy shows the variation of the molecular order occurring in a chemical reaction. If the increase in entropy is positive, the products present a greater molecular disorder (greater entropy) than reagents. However, when the increase is negative, the products are more ordered. There is a relationship between entropy and the spontaneity of a chemical reaction, which is given by the energy of Gibbs.