LLIÇÓ 0 FÍSICA (català, español, Français, English)

Aquesta és una mostra dels CURSOS CURTS de física

INTRODUCCIÓ

La física és la ciència natural que estudia els components fonamentals de l’Univers, l’energia, la matèria, l’espai-temps i les interaccions fonamentals. La física és una ciència bàsica estretament vinculada amb les matemàtiques i la lògica en la formulació i quantificació dels seus principis

L’abast de la física és extraordinàriament ampli i pot incloure estudis tan diversos com la mecànica quàntica, la física teòrica o l’òptica. La física moderna s’orienta a una especialització creixent, on els investigadors tendeixen a enfocar àrees particulars més que a ser universalistes, com ho van ser Albert Einstein o Lev Landau, que van treballar en una multiplicitat d’àrees

Aquesta disciplina incentiva competències, mètodes i una cultura científica que permeten comprendre el nostre món físic i vivent, per després actuar sobre ell. Els seus processos cognitius s’han convertit en protagonistes del saber i fer científic i tecnològic general, ajudant a conèixer, teoritzar, experimentar i avaluar actes dins de diversos sistemes, clarificant causa i efecte en nombrosos fenòmens. D’aquesta manera, la física contribueix a la conservació i preservació de recursos, facilitant la presa de consciència i la participació efectiva i sostinguda de la societat en la resolució dels seus propis problemes.

La física és significativa i influent, no només pel fet que els avenços en la comprensió sovint s’han traduït en noves tecnologies, sinó també al fet que les noves idees en la física ressonen amb les altres ciències, les matemàtiques i la filosofia. La física no és només una ciència teòrica; és també una de les úniques 5 ciències experimentals i matemàtiques

LLEIS DE NEWTON

Les lleis de Newton, també conegudes com a lleis del moviment de Newton, són tres principis a partir dels quals s’expliquen una gran part dels problemes plantejats en mecànica clàssica, en particular aquells relatius al moviment dels cossos, que van revolucionar els conceptes bàsics de la física i el moviment dels cossos en l’univers.

Constitueixen els fonaments no només de la dinàmica clàssica sinó també de la física clàssica en general. Encara que inclouen certes definicions i en cert sentit es poden veure com axiomes, Newton va afirmar que estaven basades en observacions i experiments quantitatius; certament no poden derivar a partir d’altres relacions més bàsiques. La demostració de la seva validesa rau en les seves prediccions … La validesa d’aquestes prediccions va ser verificada en tots i cadascun dels casos durant més de dos segles

En concret, la rellevància d’aquestes lleis rau en dos aspectes: d’una banda constitueixen, juntament amb la transformació de Galileu, la base de la mecànica clàssica, i de l’altra, en combinar aquestes lleis amb la llei de la gravitació universal, es poden deduir i explicar les lleis de Kepler sobre el moviment planetari. Així, les lleis de Newton permeten explicar, per exemple, tant el moviment dels astres com els moviments dels projectils artificials creats per l’ésser humà i tota la mecànica de funcionament de les màquines. La seva formulació matemàtica va ser publicada per Isaac Newton en 1687 en la seva obra Philosophiæ naturalis principia mathematica

La dinàmica de Newton, també anomenada dinàmica clàssica, només es compleix en els sistemes de referència inercials (que es mouen a velocitat constant, la Terra, encara que giri i rote, es tracta com a tal a l’efecte de molts experiments pràctics). Només és aplicable a cossos la velocitat dista considerablement de la velocitat de la llum; quan la velocitat del cos es va aproximant als 300 000 km / s (el que ocorreria en els sistemes de referència no-inercials) apareixen una sèrie de fenòmens denominats efectes relativistes. L’estudi d’aquests efectes (contracció de la longitud, per exemple) correspon a la teoria de la relativitat especial, enunciada per Albert Einstein en 1905.

Primera llei – principi o llei d’inèrcia

Tot cos lliure, sobre el qual no actua cap força, manté el seu estat de moviment, ja sigui en repòs, o ja sigui en moviment rectilini uniforme, també anomenada principi de Galileu

El principi d’inèrcia es compleix quan no actuen forces sobre un cos o quan les forces que hi actuen es contraresten entre si. En aquests casos, és quan diem que el cos està en equilibri. Segons aquesta llei, podríem dir que l’efecte de les forces no és mantenir el moviment, com pensava Aristòtil, sinó modificar-lo, és a dir, accelerar-lo.

Una dificultat perquè el principi d’inèrcia s’aprovés va ser que els cossos a la Terra no es mantenen mai indefinidament en moviment. Tots els mòbils perden la velocitat i s’acaben parant. Es va pensar que aquesta desacceleració podria ser provocada per falta d’una força. Però Galileu va raonar que era a causa d’una altra força que els frena. Aquestes forces són les anomenades forces de fregament, que si no fos per aquestes els cossos de la Terra es mourien indefinidament.

Segona llei – llei fonamental de la dinàmica

Tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte al temps és igual a la força que produeix el moviment.[4] S’expressa amb la fórmula següent:

F = m·a – massa (m) – acceleració (a)

Les dues últimes són magnituds vectorials.

Si diverses forces actuen simultàniament sobre un cos, també podrem aplicar la fórmula fonamental de la dinàmica. En aquest cas, la força que apareix en el primer membre serà resultant de totes les forces a les quals el cos està sotmès. La segona llei de Newton inclou el principi d’inèrcia.

Tercera llei – principi d’acció i reacció

Sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer

A més, aquestes dues forces es troben sobre la línia que uneix el centre de massa dels dos cossos. No hem d’oblidar que aquestes dues forces, tot i que tenen el mòdul i la direcció iguals, i el sentit oposat, no es contraresten, ja que estan aplicades sobre cossos diferents.

TEORIA DE LA RELATIVITAT

La teoria de la relativitat inclou tant a la teoria de la relativitat especial com la de relativitat general, formulades per Albert Einstein a principis del segle XX, que pretenien resoldre la incompatibilitat existent entre la mecànica newtoniana i l’electromagnetisme.

La teoria de la relativitat especial, publicada el 1905, tracta de la física del moviment dels cossos en absència de forces gravitatòries, en el qual es feien compatibles les equacions de Maxwell de l’electromagnetisme amb una reformulació de les lleis del moviment.

La teoria de la relativitat general, publicada en 1915, és una teoria de la gravetat que reemplaça a la gravetat newtoniana, encara que coincideix numèricament amb ella per camps gravitatoris febles i “petites” velocitats. La teoria general es redueix a la teoria especial en absència de camps gravitatoris.

 

El 7 de març de 2010, l’Acadèmia Israeliana de Ciències va exhibir públicament els manuscrits originals d’Einstein (redactats en 1905). El document, que conté 46 pàgines de textos i fórmules matemàtiques escrites a mà, va ser donat per Einstein a la Universitat Hebrea de Jerusalem en 1925 amb motiu de la seva inauguració

 

LECCIÓN 0

 

Esta es una muestra de los CURSOS CORTOS de física

 

INTRODUCCIÓN

 

La física es la ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del Universo, la energía, la materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales. La física es una ciencia básica estrechamente vinculada con las matemáticas y la lógica en la formulación y cuantificación de sus principios

 

El alcance de la física es extraordinariamente amplio y puede incluir estudios tan diversos como la mecánica cuántica, la física teórica o la óptica. La física moderna se orienta a una especialización creciente, donde los investigadores tienden a enfocar áreas particulares más que a ser universalistas, como lo fueron Albert Einstein o Lev Landau, que trabajaron en una multiplicidad de áreas

 

Esta disciplina incentiva competencias, métodos y una cultura científica que permiten comprender nuestro mundo físico y viviente, para luego actuar sobre él. Sus procesos cognitivos se han convertido en protagonistas del saber y hacer científico y tecnológico general, ayudando a conocer, teorizar, experimentar y evaluar actos dentro de varios sistemas, clarificando causa y efecto en numerosos fenómenos. De este modo, la física contribuye a la conservación y preservación de recursos, facilitando la toma de conciencia y la participación efectiva y sostenida de la sociedad en la resolución de sus propios problemas.

 

La física es significativa e influyente, no sólo por el hecho de que los avances en la comprensión a menudo se han traducido en nuevas tecnologías, sino también a que las nuevas ideas en la física resuenan con las demás ciencias, las matemáticas y la filosofía. La física no es sólo una ciencia teórica; es también una de las únicas 5 ciencias experimentales y matemáticas

 

LEYES DE NEWTON

 

Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los que se cuentan una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo.

 

Constituyen los cimientos no sólo de la dinámica clásica sino también de la física clásica en general. Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos; ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones … La validez de estas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más de dos siglos

 

En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos: por un lado constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica, y por otro, al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Su formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiæ naturalis principia mathematica

 

La dinámica de Newton, también llamada dinámica clásica, sólo se cumple en los sistemas de referencia inerciales (que se mueven a velocidad constante, la Tierra, aunque gire y rote, se trata como tal a efectos de muchos experimentos prácticos) . Sólo es aplicable a cuerpos cuya velocidad dista considerablemente de la velocidad de la luz; cuando la velocidad del cuerpo se va aproximando a los 300 000 km / s (lo que ocurriría en los sistemas de referencia no-inerciales) aparecen una serie de fenómenos denominados efectos relativistas. El estudio de estos efectos (contracción de la longitud, por ejemplo) corresponde a la teoría de la relatividad especial, enunciada por Albert Einstein en 1905.

 

Primera ley – principio o ley de inercia

 

Todo cuerpo libre, sobre el que no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado de movimiento, ya sea en reposo, o ya sea en movimiento rectilíneo uniforme, también llamada principio de Galileo

 

El principio de inercia se cumple cuando no actúan fuerzas sobre un cuerpo o cuando las fuerzas que actúan se contrarrestan entre sí. En estos casos, es cuando decimos que el cuerpo está en equilibrio. Según esta ley, podríamos decir que el efecto de las fuerzas no es mantener el movimiento, como pensaba Aristóteles, sino modificarlo, es decir, acelerarlo.

 

Una dificultad para que el principio de inercia se aprobara fue que los cuerpos en la Tierra no se mantienen nunca indefinidamente en movimiento. Todos los móviles pierden la velocidad y terminan parando. Se pensó que esta desaceleración podría ser provocada por falta de una fuerza. Pero Galileo razonó que era debido a otra fuerza que los frena. Estas fuerzas son las llamadas fuerzas de rozamiento, que si no fuera por estas los cuerpos de la Tierra se moverían indefinidamente.

 

Segunda ley – ley fundamental de la dinámica

 

Todo cuerpo sobre el que actúa una fuerza se mueve de tal manera que la variación de su cantidad de movimiento respecto al tiempo es igual a la fuerza que produce el movimiento. [4] Se expresa con la siguiente fórmula:

 

F = m · a – masa (m) – aceleración (a)

 

Las dos últimas son magnitudes vectoriales.

 

Si varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, también podremos aplicar la fórmula fundamental de la dinámica. En este caso, la fuerza que aparece en el primer miembro será resultante de todas las fuerzas a las que el cuerpo está sometido. La segunda ley de Newton incluye el principio de inercia.

 

Tercera ley – principio de acción y reacción

 

Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre el primer

 

Además, estas dos fuerzas se encuentran sobre la línea que une el centro de masa de los dos cuerpos. No debemos olvidar que estas dos fuerzas, aunque tienen el módulo y la dirección iguales, y el sentido opuesto, no se contrarrestan, ya que están aplicadas sobre cuerpos diferentes.

 

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

 

La teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la de relatividad general, formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo.

 

La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento.

 

La teoría de la relatividad general, publicada en 1915, es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella para campos gravitatorios débiles y “pequeñas” velocidades. La teoría general se reduce a la teoría especial en ausencia de campos gravitatorios.

 

El 7 de marzo de 2010, la Academia Israelí de Ciencias exhibió públicamente los manuscritos originales de Einstein (redactados en 1905). El documento, que contiene 46 páginas de textos y fórmulas matemáticas escritas a mano, fue dado por Einstein en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1925 con motivo de su inauguración

 

LEÇON 0

 

Ceci est un échantillon de COURS DE Physique

 

INTRODUCTION

 

La physique est une science naturelle qui étudie les composants fondamentaux de l’univers, l’énergie, la matière, l’espace-temps et les interactions fondamentales. La physique est une science fondamentale étroitement liée aux mathématiques et à la logique dans la formulation et la quantification de ses principes

 

Le domaine de la physique est extrêmement vaste et peut inclure des études aussi diverses que la mécanique quantique, la physique théorique ou l’optique. La physique moderne est orientée vers une spécialisation croissante, où les chercheurs ont tendance à se concentrer sur des domaines particuliers plutôt que d’être universalistes, comme Albert Einstein ou Lev Landau, qui ont travaillé dans une multitude de domaines.

 

Cette discipline encourage les compétences, les méthodes et une culture scientifique qui nous permettent de comprendre notre monde physique et vivant, puis d’agir en conséquence. Ses processus cognitifs sont devenus les protagonistes de la connaissance et généralisent le scientifique et la technologie, aidant à connaître, théoriser, expérimenter et évaluer des actes au sein de divers systèmes, clarifiant la cause et l’effet de nombreux phénomènes. La physique contribue ainsi à la préservation et à la préservation des ressources, en facilitant la prise de conscience et la participation effective et durable de la société à la résolution de ses propres problèmes.

 

La physique est importante et influente, non seulement parce que les progrès en compréhension ont souvent été traduits par de nouvelles technologies, mais également par le fait que les nouvelles idées en physique ont une résonance avec les autres sciences, les mathématiques et la philosophie. La physique n’est pas qu’une science théorique; C’est aussi l’une des 5 seules sciences expérimentales et mathématiques

 

LOIS DE NEWTON

 

Les lois de Newton, également connues sous le nom de lois du mouvement de Newton, sont trois principes à partir desquels une grande partie des problèmes posés par la mécanique classique sont expliqués, en particulier ceux liés au mouvement des corps, qui ont révolutionné les concepts de base. de la physique et le mouvement des corps dans l’univers.

 

Ils constituent les fondements non seulement de la dynamique classique, mais également de la physique classique en général. Bien qu’elles incluent certaines définitions et puissent en un sens être considérées comme des axiomes, Newton a déclaré qu’elles étaient fondées sur des observations et des expériences quantitatives; Certes, ils ne peuvent pas être dérivés d’autres relations plus fondamentales. La preuve de sa validité réside dans ses prédictions … La validité de ces prédictions a été vérifiée dans tous les cas pendant plus de deux siècles.

 

En particulier, la pertinence de ces lois revêt deux aspects: d’une part, conjointement avec la transformation de Galilée, elles constituent la base de la mécanique classique et, d’autre part, en combinant ces lois avec la loi de la gravitation. Universel, nous pouvons déduire et expliquer les lois de Kepler sur le mouvement planétaire. Ainsi, les lois de Newton permettent d’expliquer, par exemple, à la fois le mouvement des étoiles et les mouvements des projectiles artificiels créés par l’être humain et tous les mécanismes de fonctionnement des machines. Sa formulation mathématique a été publiée par Isaac Newton en 1687 dans son ouvrage Philosophiæ naturalis principia mathematica

 

La dynamique de Newton, également appelée dynamique classique, n’est rencontrée que dans les systèmes de référence inertiels (qui se déplacent à vitesse constante, la Terre, bien que tournant et tournant, est traitée comme telle dans le cadre de nombreuses expériences pratiques) . Cela ne s’applique qu’aux corps dont la vitesse est loin de la vitesse de la lumière; Lorsque la vitesse du corps approche les 300 000 km / s (ce qui se produirait dans les systèmes de référence non inertiels), il existe un certain nombre de phénomènes appelés effets relativistes. L’étude de ces effets (contraction de la longueur, par exemple) correspond à la théorie de la relativité restreinte, énoncée par Albert Einstein en 1905.

 

Première loi – principe ou loi d’inertie

 

Tout corps libre, sur lequel aucune force n’agit, maintient son état de mouvement, qu’il soit au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, également appelé principe de Galilée.

 

Le principe d’inertie est réalisé lorsque les forces n’agissent pas sur un corps ou lorsque les forces qui y agissent sont neutralisées. Dans ces cas, c’est quand on dit que le corps est en équilibre. Selon cette loi, on pourrait dire que l’effet des forces n’est pas de maintenir le mouvement, comme le pensait Aristote, mais de le modifier, c’est-à-dire de l’accélérer.

 

Une difficulté, parce que le principe d’inertie a été approuvé, est que les corps sur Terre ne restent jamais indéfiniment en mouvement. Tous les mobiles perdent leur vitesse et finissent par s’arrêter. On pensait que ce ralentissement pourrait être causé par le manque de force. Mais Galilée a estimé que c’était à cause d’une autre force qui les avait arrêtés. Ces forces sont ce que l’on appelle les forces de friction, à savoir que sans elles, les corps de la Terre se déplaceraient indéfiniment.

 

Deuxième loi – loi fondamentale de la dynamique

 

Chaque corps sur lequel une force agit se déplace de telle manière que la variation de sa quantité de mouvement dans le temps soit égale à la force qui produit le mouvement [4]. Il s’exprime avec la formule suivante:

 

F = m · a – masse (m) – accélération (a)

 

Les deux derniers sont des magnitudes vectorielles.

 

Si plusieurs forces agissent simultanément sur un corps, on peut également appliquer la formule fondamentale de la dynamique. Dans ce cas, la force qui apparaît dans le premier membre sera le résultat de toutes les forces auxquelles le corps est soumis. La deuxième loi de Newton inclut le principe d’inertie.

 

Troisième loi – principe d’action et de réaction

 

Chaque fois qu’un corps exerce une force sur un autre, ce second corps exerce une force égale et de sens opposé sur le premier.

 

De plus, ces deux forces sont sur la même ligne que le centre de masse des deux corps. Il ne faut pas oublier que ces deux forces, bien qu’elles aient le même module et la même direction, et le sens opposé, ne sont pas contrecarrées, car elles s’appliquent à des corps différents.

 

THÉORIE DE LA RELATIVITÉ

 

La théorie de la relativité inclut à la fois la théorie de la relativité restreinte et la relativité générale, formulées par Albert Einstein au début du XXe siècle, qui cherchaient à résoudre l’incompatibilité entre la mécanique newtonienne et l’électromagnétisme.

 

La théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905, traite de la physique du mouvement des corps en l’absence de forces gravitationnelles, dans laquelle les équations de l’électromagnétisme de Maxwell étaient compatibles avec une reformulation des lois du mouvement.

 

La théorie de la relativité générale, publiée en 1915, est une théorie de la gravité qui remplace la gravité newtonienne, bien qu’elle coïncide numériquement par des champs gravitationnels faibles et des “faibles” vitesses. La théorie générale est réduite à la théorie spéciale en l’absence de champs gravitationnels.

 

Le 7 mars 2010, l’Académie israélienne des sciences a publiquement exposé les manuscrits originaux d’Einstein (écrits en 1905). Le document, qui contient 46 pages de textes et de formules mathématiques rédigés à la main, a été donné par Einstein à l’Université hébraïque de Jérusalem en 1925 à l’occasion de son inauguration.

 

LESSON 0

 

This is a sample of SHORT COURSES of physics

 

INTRODUCTION

 

Physics is natural science that studies the fundamental components of the Universe, energy, matter, space-time and fundamental interactions. Physics is a basic science closely linked to mathematics and logic in the formulation and quantification of its principles

 

The scope of physics is extremely broad and can include studies as diverse as quantum mechanics, theoretical physics or optics. Modern physics is oriented to a growing specialization, where researchers tend to focus particular areas rather than being universalist, such as Albert Einstein or Lev Landau, who worked in a multitude of areas

 

This discipline encourages skills, methods and a scientific culture that allow us to understand our physical and living world, and then act on it. His cognitive processes have become the protagonists of knowledge and make scientific and technological general, helping to know, theorize, experiment and evaluate acts within various systems, clarifying cause and effect in many phenomena. In this way, physics contributes to the preservation and preservation of resources, facilitating the taking of consciousness and the effective and sustained participation of society in the resolution of its own problems.

 

Physics is significant and influential, not only because advances in understanding have often been translated into new technologies, but also that new ideas in physics resonate with other sciences, mathematics and philosophy. Physics is not just a theoretical science; It is also one of the only 5 experimental and mathematical sciences

 

NEWTON LAWS

 

Newton’s laws, also known as laws of the Newton movement, are three principles from which a large part of the problems posed in classical mechanics are explained, in particular those related to the movement of the bodies, which revolutionized the basic concepts of physics and the movement of bodies in the universe.

 

They constitute the foundations not only of classical dynamics but also of classical physics in general. Although they include certain definitions and in a sense they can be seen as axioms, Newton said that they were based on observations and quantitative experiments; Certainly they can not be derived from other more basic relationships. The proof of its validity lies in its predictions … The validity of these predictions was verified in each and every case for more than two centuries

 

In particular, the relevance of these laws lies in two aspects: on the one hand, together with the transformation of Galileo, they constitute the basis of classical mechanics, and on the other, combining these laws with the law of gravitation Universal, we can deduce and explain the laws of Kepler on the planetary movement. Thus, the laws of Newton allow to explain, for example, both the movement of the stars and the movements of the artificial projectiles created by the human being and all the mechanics of operation of the machines. His mathematical formulation was published by Isaac Newton in 1687 in his work Philosophiæ naturalis principia mathematica

 

Newton’s dynamics, also called classical dynamics, are only met in the inertial reference systems (which move at constant speed, the Earth, although rotating and rotating, is treated as such for the purpose of many practical experiments) . It is only applicable to bodies whose speed is far from the speed of light; When the speed of the body approaches 300 000 km / s (what would happen in non-inertial reference systems), there are a number of phenomena called relativistic effects. The study of these effects (contraction of length, for example) corresponds to the theory of special relativity, enunciated by Albert Einstein in 1905.

 

First law – principle or law of inertia

 

Every free body, on which no force acts, maintains its state of movement, either at rest, or in uniform rectilinear movement, also called the principle of Galileo

 

The principle of inertia is fulfilled when forces do not act on a body or when the forces that act there are counteracted. In these cases, it is when we say that the body is in balance. According to this law, we could say that the effect of the forces is not to keep the movement, as Aristotle thought, but to modify it, that is, to accelerate it.

 

A difficulty because the principle of inertia was approved was that bodies on Earth never remain indefinitely on the move. All the mobiles lose their speed and end up stopping. It was thought that this slowdown could be caused by lack of a force. But Galileo reasoned that it was because of another force that stopped them. These forces are the so-called friction forces, that if it were not for them the bodies of the Earth would move indefinitely.

 

Second law – fundamental law of dynamics

 

Every body on which a force acts moves in such a way that the variation of its amount of movement over time is equal to the force that produces the movement. [4] It is expressed with the following formula:

 

F = m · a – mass (m) – acceleration (a)

 

The last two are vector magnitudes.

 

If several forces act simultaneously on a body, we can also apply the fundamental formula of the dynamics. In this case, the force that appears in the first member will be the result of all the forces to which the body is subjected. Newton’s second law includes the principle of inertia.

 

Third law – principle of action and reaction

 

Whenever a body exerts a force on another one, this second body exerts an equal force and of opposite sense on the first

 

In addition, these two forces are on the line joining the center of mass of the two bodies. We must not forget that these two forces, although they have the same module and direction, and the opposite sense, are not counteracted, since they are applied on different bodies.

 

RELATIVITY THEORY

 

The theory of relativity includes both the theory of special relativity and general relativity, formulated by Albert Einstein at the beginning of the 20th century, which sought to resolve the incompatibility between Newtonian mechanics and electromagnetism.

 

The theory of special relativity, published in 1905, deals with the physics of the movement of the bodies in the absence of gravitational forces, in which Maxwell’s equations of electromagnetism were compatible with a reformulation of the laws of the movement.

 

The theory of general relativity, published in 1915, is a theory of gravity that replaces the Newtonian gravity, although it coincides numerically with it by weak gravitational fields and “small” speeds. The general theory is reduced to the special theory in the absence of gravitational fields.

 

On March 7, 2010, the Israeli Academy of Sciences publicly exhibited Einstein’s original manuscripts (written in 1905). The document, which contains 46 pages of texts and mathematical formulas written by hand, was given by Einstein at the Hebrew University of Jerusalem in 1925 on the occasion of its inauguration