Ceuta

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 3 de maig de 2021

Ceuta és una ciutat d’Espanya, situada a l’Àfrica i reconeguda com a ciutat autònoma per la constitució espanyola de 1978.[1] La ciutat antiga és situada al centre de l’istme que uneix la península del Monte Hacho i el continent i s’ha estès al voltant d’una àmplia badia.

La ciutat de Ceuta és reclamada pel Marroc com a part del seu territori nacional.

El gentilici de Ceuta era ceptil. Ceuta té actualment 84.963 habitants. La població espanyola inclou la d’origen magribí, hindú, xinès i jueu. L’idioma oficial és el castellà. La població d’origen magrebí parla l’amazic i també una varietat local de l’àrab marroquí del nord, anomenat dàrija, d’ús exclusivament oral. Aquestes dues llengües no tenen reconeixement oficial.

El port és de tràfic intens (importació de productes manufacturats i exportació de minerals, bestiar i fusta) i, juntament amb l’activitat pesquera, representa la base econòmica de la població. Té indústria derivada d’aquesta darrera activitat (conserves de peix), a més de l’artesana tradicional (cuir, tapissos).

La Constitució Espanyola de 1978 estableix en la seva disposició transitòria cinquena que les ciutats de Ceuta i Melilla podran constituir-se en Comunitats autònomes si així ho decideixen els seus respectius Ajuntaments mitjançant acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres i així ho autoritzen les Corts Generals, mitjançant una llei orgànica, en els termes previstos en l’article 144.

Ceuta té la denominació de Ciutat Autònoma de Ceuta, arran de l’aprovació del seu Estatut d’Autonomia, que és la Llei Orgànica 1/95, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E.) de data 14 de març de 1995, i que entrà en vigor l’endemà de la seva publicació.

Des de finals de 2005 està en projecte la reforma de l’Estatut d’Autonomia, amb la qual, a més d’assumir més competències, la Ciutat Autònoma de Ceuta passaria oficialment a denominar-se Comunitat Autònoma, equiparant-se així completament a la resta de comunitats espanyoles.

La màxima autoritat política és l’Alcalde-President, representat des de 2007 per Juan Jesús Vivas, del PP.

Font: wikipedia